Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 01.09.2023 en vervangen elke voorgaande voorwaarden.
 • Onder deze voorwaarden wordt vestaan:
  • Jadepin BV, hierna genoemd de opdrachtnemer, waaronder diverse diensten worden aangeboden zoals IT consulting, coaching, website en webshop ontwikkeling, creatieve foto/video diensten , virtual tours, 3D creaties etc.
  • SvS Fotografie, onderdeel van Jadepin BV, onder welke naam fotografie diensten worden aangeboden.
  • De natuurlijke of rechtspersoon waarmee Jadepin BV een overeenkomst afsluit, hierna genoemd de opdrachtgever.
 • Vanaf het moment dat potentiële opdrachtgever een afspraak maakt met opdrachtnemer, gaat deze automatisch akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.
 

Artikel 2. Aanbiedingen, totstandkoming en ontbinding overeenkomst tot leveren van diensten

 • Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke of elektronische bevestiging zendt van de opdracht naar de opdrachtnemer.
 • De gesloten overeenkomst is een overeenkomst tot opdracht, hetzij voor een projectmatige aanpak waarvan vorm en inhoud per offerte naar opdrachtgever is vastgelegd, hetzij voor een afgesproken termijn, vastgelegd per contract met opdrachtgever. Iedere aanspraak op een arbeidsovereenkomst wordt zowel gedurende het bestaan van deze overeenkomst als na beëindiging hiervan uitgesloten.
 • Het staat de opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst logischerwijs vrij ook opdrachten van derden te ontvangen en uit te voeren
 • De opdrachtnemer heeft geen verplichting jegens opdrachtgever tot het accepteren van bijkomende opdrachten van opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de gevraagde werken niet uit te voeren of uit te stellen indien bepaalde informatie van de opdrachtgever noodzakelijk is en niet tijdig beschikbaar werd gesteld door opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht om voor bepaalde delen van het gevraagde werk samen te werken met derde partijen, indien opdrachtnemer oordeelt dat dit noodzakelijk is voor een goede professionele realisatie van het gevraagde werk.
 • Opdrachtnemer behoudt zicht het recht om kosten aan te rekenen voor delen van het werk die niet konden voorzien worden maar die in de loop van de uitvoering van het werk pas duidelijk werden of die expliciet door opdrachtgever werden gevraagd zonder dat deze expliciet in voorafgaande offerte(s) werden vermeld. Bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: wegretoucheren van ongewenste elementen in foto’s; extra informatie aanbrengen in virtual tours, etc.
 • Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om gevraagde werken uit te voeren binnen een redelijke termijn, dit ten allen tijde in functie van de huidige omstandigheden en beschikbaarheden. Indien heersende omstandigheden (bv. slecht weer) tot vertraging van de uitvoering van de werken zouden kunnen leiden, zal opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen van uitvoer van het werk indien dit ten gevolge is van omstandigheden waar hij geen vat op heeft, bv. slecht weer bij outdoor fotografie, tijdelijk vliegverbod bij drone fotografie etc.
 

Artikel 3. Auteursrechten en gebruikersrechten van creatieve werken

 • Alle gemaakte creatieve werken zijn eigendom van opdrachtnemer en kunnen ten allen tijde worden aangewend voor promotiedoeleinden zoals gebruik op social media, websites, etc. Opdrachtnemer behoudt zich eveneens het recht om bepaalde gemaakte beelden door te verkopen aan derden. Beelden zullen niet worden gebruikt of doorverkocht worden indien dit in strijd zou zijn met privacy van personen en/of bepaalde veiligheidsaspecten gelinkt aan opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer verleent een gebruiksrecht aan opdrachtgever om aangeleverde werken en/of beelden te gebruiken op eigen websites, social media en/of andere kanalen. Het is opdrachtgever evenwel niet toegestaan om dergelijke werken of beelden door te verkopen voor commerciële doeleinden.
 • Opdrachtgever mag in geen geval eigen wijzigingen aanbrengen aan door opdrachtnemer aangeleverde beelden of werken. Indien dit noodzakelijk zou zijn om bepaalde redenen, dient opdrachtgever voorafgaandelijk toestemming te vragen aan opdrachtnemer.
 

Artikel 4. Tarieven en prijzen

 • Alle prijzen of tarieven, vermeld op websites, promotiemateriaal, communicatiemateriaal, documentatiemateriaal enz. dat wordt uitgegeven of beheerd door opdrachtnemer, zijn steeds exclusief BTW.
 • Voor projectmatig creatief werk: opdrachtgever is aan opdrachtnemer voor de werkzaamheden verricht ter uitvoering van de overeenkomst, de vooraf vastgestelde prijs verschuldigd zoals per offerte bepaald, eventueel vermeerderd met vergoedingen die gerelateerd zijn voor extra werken in regie, zoals het bewerken of monteren van foto/video.
 • Opdrachtnemer zal de tarieven of prijzen gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet wijzigen, tenzij een verhoging van prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 • Bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst volgende op deze overeenkomst is de opdrachtnemer niet verplicht te werken aan dezelfde tarieven of prijzen als hier overeengekomen.
 • Eventuele bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: extra verplaatsingen, aankopen bijkomende software, media (foto,muziek), hardware, internetdiensten, etcetera, vergoedingen aan derde partijen, zullen eveneens aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 • Abonnementskosten, indien van toepassing, zullen steeds worden gefactureerd per 6 maanden of 12 maanden, afhankelijk van de keuze van de klant in gemaakte overeenkomsten.
 • Verplaatsingskosten
  • voor afstanden tot en met 20 km vanaf vestigingsplaats opdrachtnemer: niet van toepassing.
  • Vanaf afstanden meer dan 20 km wordt dit vastgesteld op:  0.40 euro / km + 30 euro / verplaatsingsuur
 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 • Facturering zal gebeuren zodra het opgeleverde werk door opdrachtgever is goedgekeurd, hetzij door expliciete bevestiging en goedkeuring, hetzij impliciet indien de opdrachtgever geen nieuwe aanpassingen heeft gevraagd 2 weken na oplevering van het werk dat werd beschouwd als de finale versie ervan.
 • Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum. Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift.
 • Facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Het gebrek aan geschreven of elektronisch protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 • Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 2.5% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft opdrachtnemer tevens het recht om een administratiekost van 175 euro aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten zullen worden gedragen door de opdrachtgever.
 • Eventuele klachten betreffende de leveringstermijn of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 • Bij niet-betaling behoudt de opdrachtnemer het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 • Bij annulatie door opdrachtgever van een eerder reeds bevestigde overeenkomst, minder dan 24u dan de afgesproken datum en tijd, wordt een schadevergoeding aangerekend van 30% van het verkoopsbedrag zoals vermeld in de offerte/overeenkomst.
 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer kan niet direct of indirect aansprakelijk gesteld worden door klanten van een opdrachtgever.

Artikel 7. Overmacht

 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 • Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8. Geschillen

 • Tenzij anders vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen eventuele geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever betreffende een lopende overeenkomst worden beslist door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.